Per què se m’inflen les cames? Post pre-nadalenc / Por qué se me hinchan las piernas? Post pre-navideño

Una de les conseqüències més habituals d’estar massa temps al despatx, després de nombrosos àpats desordenats o moltes hores dempeus és l’acumulació de líquid a les cames.

“Sento les cames cansades tot i que he estat assegut tot el dia”,  “les meves cames pesen tones”, “tinc els tormells inflats i ni tan sols porto mitjons” em comenten molts dels meus pacients.

Per què passa? Per què sentim més volum i pressió després de passar una jornada dempeus o asseguts? O quan mengem massa i no ens hidratem prou? Per contra, per què es redueix aquesta acumulació quan ens movem i bevem més aigua? Us ho explico breument.

Aquest líquid que s’acumula s’anomena limfa, prové de la sang i discorre pel Sistema Limfàtic, que forma part de l’Aparell Circulatori. Els seus conductes són quasi paral.lels. Quan en els capil.lars sanguinis, o en els teixits adjacents, hi ha massa líquid, aquest se´n va cap els vasos limfàtics i es converteix en limfa. Dit d’una altra manera, el Sistema Limfàtic fa d’assistent del Sistema Circulatori.

Què transporta la limfa? Bàsicament, allò que l’ organisme no vol: toxines i productes de desfet, ja que la limfa torna al torrent circulatori per acabar a les venes. De les venes  passa al Sistema Urinari i així elimina aquests productes a través de l’orina.

Tornem enrere: Per què se`ns inflen els tormells? A què es deu aquella sensació de cansament i volum a les cames? Moltes vegades es deu -no sempre- a que mengem de manera inadequada, no bevem prou aigua i ens movem poc. La limfa necessita moviment per discórrer, del contrari s’ estanca, com qualsevol líquid. D’altra banda, si no ens hidratem, el nostre sabi i previsor organisme reté l’aigua que té per poder mantenir l’equilibri entre les sals i el líquid que hi ha fora de les cèl.lules. Si bevem aigua, aquesta flueix. El mateix passa si consumim aliments que ajuden a drenar,  como les verdures en general.

També podem combatre la retenció de líquids amb el Drenatge Limfàtic Manual, una sèrie de maniobres suaus de bombeig que dinamitzen la limfa, conduïnt-la cap els seus ganglis i col.lectors per facilitar l´eliminació dels productes de desfet que transporten.

El resultat immediat d´un Drenatge Limfàtic Manual és la sensació de lleugeresa a les cames i de calma en general, ja que les maniobres pròpies del Drenatge relaxen el Sistema Nerviós Central. Si amb tot el que us he explicat no us he convençut, per què no us animeu a probar-lo? Que flueixi la la linfa i que flueixi el cos!

Que passeu una bona i molt saludable setmana.

9b61582d-31a5-4928-af18-a060cd90c4f8

Va molt bé deixar descansar les cames en posició invertida / Va muy bien descansar las piernas en posición invertida

Una de las consecuencias más comunes de estar mucho tiempo en el despacho, tras numerosas comidas desordenadas o copiosas o después de muchas horas de pie es la acumulación de líquido en las piernas.

“Tengo las piernas cansadas aunque he estado sentado todo el día”,  “mis piernas pesan toneladas”, “siento los tobillos hinchados y ni siquiera llevo calcetines” me comentan muchos de mis pacientes.

¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sentimos más volumen y presión después de pasar una jornada de pie o sentados? ¿O cuando comemos en exceso y no nos hidratamos lo suficiente? Por el contrario, ¿por qué se reduce esta acumulación en cuanto nos movemos y bebemos más agua? Os lo explico brevemente.

Este líquido que se acumula se llama linfa, proviene de la sangre y discurre por el Sistema Linfático, que forma parte del Aparato Circulatorio. Sus conductos se encuentran casi paralelos a este. Cuando en los capilares sanguíneos, o en los tejidos adyacentes, hay demasiado líquido, este se va a los vasos linfáticos, y se convierte en linfa. En otras palabras, el Sistema Linfático hace de asistente del Sistema Circulatorio.

¿Qué transporta la linfa? Básicamente, aquello que el organismo no quiere: toxinas y productos de desecho, ya que la linfa vuelve al torrente circulatorio para acabar en las venas. De las venas  pasa al Sistema Urinario y así elimina tales productos a través de la orina.

Rebobinemos: ¿Por Qué se nos hinchan los tobillos? ¿A Qué se debe esa sensación de cansancio y volumen en las piernas? Muchas veces se debe – ojo, no siempre- a que comemos de forma inadecuada, no bebemos suficiente agua y nos movemos poco. La linfa necesita movimiento para discurrir con fluidez, de lo contrario se estanca, como cualquier líquido. Por otra parte, si no nos hidratamos, nuestro sabio y previsor organismo retiene el agua que tiene para poder mantener el equilibrio entre las sales y el líquido que hay fuera de las células. Si bebemos agua, esta fluye. Lo mismo sucede si consumimos alimentos que ayudan a drenar,  como las verduras en general.

También podemos combatir la retención de líquidos con el Drenaje Linfático Manual, una serie de maniobras suaves de bombeo que dinamizan la linfa, conduciéndola hacia sus ganglios y colectores para facilitar la eliminación de los productos de desecho que transportan. El resultado inmediato de un Drenaje Linfático Manual es la sensación de ligereza en las piernas y de calma en general, ya que las maniobras propias del Drenaje relajan el Sistema Nervioso Central.

Si con todo lo que os he explicado no os he convencido, ¿por qué no os animáis a probarlo? ¡Que fluya la linfa, y con ella el cuerpo!

Que paséis una buena y muy saludable semana.